divendres, 26 de juny de 2009

Oposicions.


"DESGLOSSAMENT DE PAUTES, CRITERIS I ORIENTACIONS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA

Part A. Desenvolupament per escrit d’un tema i lectura pública davant el tribunal
Qualificació màxima: 10 punts (Ponderació del 40% de la qualificació final i global de la prova)
En relació amb la demostració dels coneixements específics, el tribunal tindrà en compte
•Justificació de l’interès educatiu del tema.
•Aplicació idònia del tema en un nivell educatiu d’acord al currículum vigent.
•Aspectes teòrics.
•Activitats d’ensenyament/aprenentatge i la seva organització.
•Criteris i instruments d’avaluació.
•Interaccions amb altres temes.
•Referències bibliogràfiques.
•Organització del tema.
•Conclusions i propostes de millora.

(...)"
Tota la informació oficial, aquí.

Per prepara el tema, cal tenir molt clar els ítems que es valoren i que publica el Departament d'Educació i, per tant, estructurar el redactat del tema seguint aquests punts/criteris. Els temes desenvolupats per algunes editorials són molt vàlids, però el que es puntua és el que publica el Departament.
Bona sort a tothom!