dimecres, 15 de juliol de 2009

Oposicions 2009. Prova B1.

Els criteris de correcció per a aquesta part són aquests:
"Part B
B1 Presentació i defensa davant el tribunal de la programació didàctica
Qualificació màxima: 10 punts (Ponderació del 30% de la qualificació final i global de la prova)
En aquesta part de la prova el tribunal tindrà en compte:
· Contextualització del centre i àmbit d’aplicació. Justificació, curs, nivell i temporalització.
· Referència normativa.
· Objectius. Distribució temporal i relació amb les competències bàsiques pròpies o
capacitats o perfil professional.
· Continguts: selecció i concreció.
· Connexions amb altres àrees o matèries, crèdits o mòduls relacionats.
· Seqüència didàctica de les unitats i la seva distribució temporal.
· Estratègies metodològiques.
· Criteris d’avaluació.
· Estratègies per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, si s’escau.
Ha d’incloure el desenvolupament d’un esquema de cada una de les unitats didàctiques
corresponents a un curs escolar, que com a mínim han de ser 9."
Crec que una bona defensa de la programació ha de relacionar temes, anar del més general al més específic, tot exemplificant els diferents apartats de valoració amb casos concrets de les unitats didàctiques que es presenten a la programació que l'opositor/a defensa.
Coses que jo no faria:
-Referir-se a pàgines de la programació per explicar un apartat de l'exposició que dura 20 minuts. Cal considerar que el tribunal només té una còpia de la programació i si l'opositor fa referència a una plana, només un o dos membres del tribunal que tinguin la programació davant, poden veure la pàgina referida. I els altres? Crec que és poc efectiu.
-Dedicar molt de temps a les CCBB. Als criteris d'avaluació només hi ha un apartat on el tribunal pot valorar aquest apartat.
-No concretar y parlar dels diferents apartats en general sense concretar en un aspecte concret de la programació. Ex. Parlar Avaluació des de la prescripció general, parlar del valor a la qualificació, relacionar amb objectius didàctics i acabar explicant una o dues activitats d'avaluació d'una unitat didàctica de la programació que es defensa i com es pot dur a la pràctica l'organització de l'activitat al nivell i grup que s'ha triat dins de la contextualització.
-Explicar els diferents apartats dels criteris d'avaluació referits al principi del post de forma desordenada.