dimecres, 15 de juliol de 2009

Oposicions 2009. Prova B2.


Els opositors que no tenien informe de l'inspector havien de fer la part B2 tot seguit d'haver defensat la programació B1. És a dir, que feia una defensa oral de 40 minuts (20min per la B1 i 20min per la B2) més 5 minuts de preguntes del tribunal. Pel que s'ha vist, és millor tenir l'informe de l'inspector. En general les notes dels que tenien informe eren força bones i a sobre l'opositor s'estalvia 20 minuts per desenvolupar la B2 i haver de tancar-se una hora abans per preparar la unitat didàctica que li hagi tocat en sorteig. Els criteris d'avaluació per a aquesta part de la prova és aquest:
"B2 Preparació i defensa davant el tribunal d’una unitat didàctica o, si és el cas, qualificació
de l’Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica.
Qualificació màxima: 10 punts (Ponderació del 30% de la qualificació final i global de la prova)
En aquesta part de la prova, el tribunal tindrà en compte els següents apartats i els percentatges que
s’indiquen en cadascun d’ells:
Objectius d’aprenentatge (20 %)
- Concreció dels objectius
- Adequació al curs o nivell corresponent
- Adaptació a les característiques personals de l’alumnat
Continguts (20 %)
- Selecció coherent amb els objectius
- Rellevància dels continguts seleccionats
- Adequació dels continguts al curs o nivell dels
alumnes
Activitats d’ensenyament-aprenentatge (30 %)
- Contribució a l’assoliment dels objectius
- Intervenció didàctica amb varietat de recursos i
materials curriculars
- Intervenció didàctica adient a les característiques del
grup i atenció a les necessitats individuals dels alumnes
Procediments d’avaluació (30 %)
- Previsió de criteris adaptats a diversitat dels alumnes
- Aplicació dels criteris d’avaluació previstos
- Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi de
resultats"